Privacy Statement


Wij respecteren uw privacy en verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)

Autorijschool Bert Janssen , gevestigd aan Prins Clausstraat 26, 4905 BX  Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Autorijschool Bert Janssen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Rekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.  Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.  We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.  Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@autorijschoolbertjanssen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Autorijschool Bert Janssen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Autorijschool Bert Janssen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Geautomatiseerde besluitvorming:

Autorijschool Bert Janssen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Autorijschool Bert Janssen) tussen zit.  Denk hierbij aan het aanvragen van offertes via externe bedrijven.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Autorijschool Bert Janssen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden:

Autorijschool Bert Janssen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Autorijschool Bert Janssen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.  Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Autorijschool Bert Janssen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@autorijschoolbertjanssen.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan uw paspoort) paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.  Dit ter bescherming van uw privacy.  We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek.  Autorijschool Bert Janssen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Autorijschool Bert Janssen neemt de bescherming van uw gegevens serieus  en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@autorijschoolbertjanssen.nl.  Autorijschool Bert Janssen heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware
  • Virusscanner
  • Firewall


Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact opnemen via info@autorijschoolbertjanssen.nl